dissabte, 20 de maig de 2017

5 CONSELLS PER ADREÇAR-VOS A L’ADMINISTRACIÓ

El passat dimarts a través del Periódico vaig accedir a una pàgina on es donaven 5 consells para adreçar-se a la policia de transit. Llavors vaig pensar que potser seria bo que per la meva part us donés també 5 consells per a quan hagueu de personar-vos a alguna oficina de l’administració (ja sigui estatal, ja autonòmica o municipal) per a fer algun tràmit.

1.        ANAR SEMPRE DEGUDAMENT ACREDITAT
Sóc conscient que la majoria de persones que m’esteu llegint sou espanyoles (bé, ja sé que moltes de sentiment, no, però si mireu el DNI ja veureu com us posa España y al permís de conduir Reino de España), per tan haure d’anar amb alguns dels documents que acreditin legalment la vostra identitat i que només són 3: Els dos esmentats (DNI i carnet de conduir) i el passaport (tot i que en aquest cas no porta la lletra que incorporen els altres dos documents)  
Per a identificar a la pròpia persona no s’accepten fotocòpies, ni que siguin en color. Si a un li han robat o ha extraviat la documentació y no té cap document per a poder demostrar la identitat, al menys ha d’aportar la denuncia feta davant qualsevol cos de la policia (Mossos, policia local, Cos Nacional de Policia, Guardia Civil...) Tot i que les denuncies no tenen data de caducitat, només s’accepta durant un temps prudencial (per exemple un mes) Si han passat diversos mesos y encara no s’ha obtingut cap document acreditatiu, és deixadesa per part de l’interessat i, per tant, no serà atès.
Heu de pensar que el treballador públic no és l'enemic de ningú, simplement està fent la seva feina i mira de fer-la correctament i de forma imparcial.

2.        PORTAR AUTORITZACIÓ
Si la informació que es vol obtenir de l’administració és per a una tercera persona, s’haurà de portar autorització. En el cas de l’Agència Tributària les autoritzacions es poden trobar a la pàgina web. A totes les autoritzacions haurà de constar el nom i cognoms tant de la persona que autoritza com de la autoritzada, es a dir, de la que es persona a l’administració, així com una fotocòpia del DNI de l’autoritzant (en aquest cas si que s’accepta fotocòpia de la persona representada), però qui vagi en representació haurà d’estar perfectament identificat.

Les persones jurídiques (SA, SL, SAT, SCCL, SC, SCP, CB, UTE, fundacions, associacions, clubs esportius, comunitats de propietaris, etc.), per la Llei 39/2015 de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de els Administracions Públiques i que va entrar en vigor el 2 d’octubre de 2016, s’hauran d’adreçar a qualsevol administració de forma telemàtica. Per tant hauran d’estar en disposició d’un certificat electrònic per acreditar la seva identitat. Hi ha diversos organismes acreditadors, però és aconsellable tenir el de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. De totes les formes jurídiques, les SA i les SL hauran de tenir-lo de forma obligatòria, mentre que per a la resta, ara mateix és voluntari. Dependrà del seu ús que s’hagin de treure o no el certificat.
De totes maneres sempre hi ha societats que, tot i que tenen obligació de tenir el certificat electrònic, pel motiu que sigui, no el tenen (normalment són societats inactives) De tant en tant alguna d’aquestes va a l’administració, normalment, per a preguntar per la seva situació (deutes, sancions, etc.) Com que necessiten d’algú que les representi, si és l’administrador haurà de portar còpia de l’escriptura o algun document que l’acrediti fefaentment. De no ser així, evidentment no sé li donarà cap informació.  

3.        CITA PRÈVIA
Des de fa temps, l’administració està implantant la cita prèvia. Per algunes, com la Tresoreria General de la Seguretat Social és imprescindible. Sembla ser que, sense cita, el guarda de seguretat no té deixa entrar.
En canvi a d’altres, com l’Agència Estatal d’Administració Tributària, tot i que existeix i es recomana per a realitzar determinats tràmits (acreditació electrònica, certificats, etc.), encara no és imprescindible excepte si s’ha de fer la declaració de la Renda.  

4.        TENIR CLAR ON ES VA I QUIN TRÀMIT S’HA DE FER
Tot i que a priori el títol pot semblar una obvietat, la realitat és que no és així. Hi ha gent que confon la Tresoreria amb Hisenda. Tampoc és el mateix Hisenda que l’Agència Tributària estatal. I també s’ha de tenir en compte que els tributs propis de la Generalitat de Catalunya o estatals traspassats, s’han de liquidar a l’Agència Tributària Catalana o fins a l’1 de setembre a les oficines liquidadores dels Registres de la Propietat.
L’Administració de l’AEAT de Tortosa per exemple, només és això. En canvi, a la Delegadió de Tarragona hi conviuen, a demés, Hisenda i Duanes.  
Desgraciadament aquest país és un desgavell d’administracions i cada una té competències exclusives.       
   
5.        NO VOLER ENGANYAR AL TREBALLADOR PÚBLIC
És freqüent que les persones que s’apropen a les administracions no disposin de tot el necessari. Al segle XIX, Larra va dir allò de: Torni vostè demà. Desgraciadament al segle XXI, desgraciadament encara s’ha de dir alguna vegada... De vegades és perquè un determinat document no està signat per l’interessat o perquè manca documentació o no és correcta. 

-El signo jo mateix... –Ens diuen alguns-.

Davant d’un funcionari no es pot signar.
En canvi n’hi ha d’altres que diuen:

-Vaig fora que el tinc al cotxe esperant-me...   

La majoria de les vegades no és així... Se’n van, signen ells mateixos i tornen. Sovint la imitació és tan dolenta que es veu clarament que ens han enganyat. De vegades s’inventen burdes excuses per a mirar que els treguin alguna sanció...
Si creuen que enganyen al funcionari, estan equivocats.

De totes formes aneu-vos mentalitzant de que l’administració electrònica és el futur i que l’empleat públic, aquell de la visera i maniguets (manguitos), és un animal en vies d’extinció.